Category Archives: สุขภาพ

ทำให้ผมเองได้คิดว่ามากกว่า

คือว่าทำให้ผมเองได้คิดว่ามกากว่านี้ นะครับ ที่าผนมานั้นผมเองไม่คดว่าตัวเองจะผ่านจุดที่คิดว่าดีทีสุดมาแล้ว เราว่าคือว่า่าที่ดีทีสุดของทางนี้ มันไม่มีทางเลย เราจะหาทางออกมาเพือ่ให้เขาเองได้เรียนรุ้่วาเขขาเองจะต้องการไหมอิอิ เรว่าทางนี้น่าจะต้องการมากกว่านี้เลย paris white & acne pantip

สิง่ที่คิดว่าผมเอาจริง ๆ

วันนี้ผมเองได้แก้ปัญหาของผมได้อย่าไม่น่าเชื่อว่าการ ที่เราใช้สติต่าง ๆ ทำให้ผมเองได้คิดออกมาวันนี้ บอกเลยว่าผมเองจะไม่ยอมแพ้อะไรต่อไปเลย ผมจะสาู้เพื่อให้ตัวเองได้กลับมายืนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ผมเองก็คิดแบบที่บอกหละครับ วิธีทําให้ผิวขาว